DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ CÁC NGÀNH KHÔNG TUYỂN SINH HỆ VLVH ĐỢT THÁNG 11/2016 (DO KHÔNG ĐỦ SỐ LƯỢNG)

Ngày: 22/11/2016

Danh sách xếp theo tên, họ lót
Đề nghị thí sinh theo dõi thông báo số 1
 STT Họ và tên          Ngành đăng ký          
=============================================================================
  1 Trần Ngọc Xuyến  Chi   D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  2 Mai Thị Hiếu    Dưng   D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  3 Vũ Tấn       Dũng   D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  4 Lương Văn     Hậu   D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  5 Dương Nhật Phương Khánh  D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  6 Nguyễn Trọng    Khương  D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  7 Lạc Hoài      Lâm   D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  8 Nguyễn Bảo     Lợi   D520503-Kỹ Thuật Trắc Địa-Bản Đồ 
  9 Hoàng Hồ Hồng   Ngân   D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  10 Võ Thị Kim     Nguyên  D540204-Công Nghệ May       
  11 Trương Thanh    Phong  D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  12 Phạm T Thiên Hồng Phước  D540204-Công Nghệ May       
  13 Hùnh Thanh     Phúc   D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  14 Lê Thanh      Phúc   D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  15 Nguyễn Thị Kim   Quyên  D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  16 Nguyễn Quốc    Thành  D520503-Kỹ Thuật Trắc Địa-Bản Đồ 
  17 Nguyễn Ngọc    Thịnh  D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  18 Trịnh Thị Huy   Trà   D420201-Công Nghệ Sinh Học    
  19 Ngô Thị Thanh   Trầm   D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  20 Phan Văn      Tuất   D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  21 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền  D540204-Công Nghệ May       
  22 Võ Nam       Uy    D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  23 Bùi Đặng Tường   Vi    D520320-Kỹ Thuật Môi Trường    
  24 Trà Tiến      Việt   D540204-Công Nghệ May