Phụ lục 3

Ngày: 04/08/2021

 

Phụ lục 3. CÁC CÔNG VIỆC SAU NHẬP HỌC

(Đính kèm thông báo số:         /ĐHBK-ĐT, ngày       tháng 7 năm 2021)

 

STT

Công việc

Thời gian

1

-          Nhập kết quả công nhận và chuyển đổi tín chỉ (danh sách miễn môn)

-          Giấy báo trúng tuyển

Trước 16/08/2021

2

Đăng ký môn học HK211

06-08/08/2021

3

Tham gia sinh hoạt công dân đầu khóa

Hình thức: trực tuyến tại phần mềm MyBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Bách Khoa e-learning.

Đăng nhập bằng tài khoản BKNetID và xem hướng dẫn tại phần mềm Bách Khoa e-learning.

Sau khi trường thông báo đã xác nhận nhập học thành công và đã đăng ký thành công tài khoản BKNetID.

4

Tham dự Lễ khai giảng

Tuần 36 (06/9 – 12/9/2021) – Dự kiến

5

Xem thời khóa biểu sinh viên

Dùng phần mềm MyBK (mybk.hcmut.edu.vn) >> Thông tin Sinh viên. Đăng nhập bằng tài khoản BKNetID.

Theo lịch học vụ HK1/2021-2022. Dự kiến bắt đầu ngày 16/08/2021.

6

Bắt đầu học kỳ 1/2021-2022

16/08/2021

7

Nhận thẻ sinh viên.

Nơi nhận: Văn phòng Khoa.

Sau ngày nhập học 04 tuần

8

Hoàn tất thủ tục mở thẻ ngân hàng OCB và nhận thẻ ATM.

Theo thông báo của ngân hàng OCB