KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH HỆ ĐH HÌNH THỨC VLVH ĐỢT THÁNG 10/2014

Ngày: 23/10/2014

KẾT QUẢ KÝ THI TUYỂN SINH HỆ ĐH HÌNH THỨC VLVH ĐỢT T.10/2014

  Stt SBD  Họ         Tên   Ng.Sinh Đ.Tượng K.Vực Toán Lý  Hóa  Tổng Ghi chú
 ==============================================================================================================
   1 000001 Huỳnh Lâm Song   An    13/03/92     KV3   4,00 3,75 4,00 12,0 T.Tuyển NV1: D580201
   2 000002 Huỳnh Tr Thiên   An    16/05/93     KV1   5,00 4,50 4,00 13,5 T.Tuyển NV2: D520207
   3 000004 Trần Doàn Thiên  An    21/01/96     KV1   7,50 5,50 5,75 19,0 T.Tuyển NV2: D520201
   4 000006 Võ Văn       An    04/10/92         7,00 4,50 4,75 16,5 T.Tuyển NV1: D520216
   5 000007 Cao Hồng      Anh   27/09/93     KV3   6,50 6,00 5,00 17,5           
   6 000009 Nguyễn Song Vân  Anh   23/10/96     2NT   7,75 4,50 5,00 17,5 T.Tuyển NV2: D520201
   7 000010 Nguyễn Thị Vân   Anh   09/05/79         5,25 4,25 3,75 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   8 000012 Vũ Thị Kim     Anh   16/01/90         7,75 5,50 3,50 17,0 T.Tuyển NV1: D520201
   9 000014 Dư Trung      ánh   22/08/73         3,75 4,25 2,75 11,0 T.Tuyển NV1: D520201
   10 000017 Nguyễn Hồ     Bách   03/04/96     KV2   4,75 6,00 4,50 15,5 T.Tuyển NV2: D520207
   11 000019 Cao Trần Quốc   Bảo   14/12/96     2NT   8,00 5,75 5,50 19,5 T.Tuyển NV2: D520103
   12 000021 Ng Thái Phương   Bảo   12/09/95     KV2   5,00 3,25 5,25 13,5 T.Tuyển NV1: D520201
   13 000022 Nguyễn Hoài    Bảo   20/12/87     2NT   5,00 3,00 3,50 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   14 000023 Nguyễn Quốc    Bảo   22/11/85     KV3   3,50 3,75 3,75 11,0 T.Tuyển NV1: D520201
   15 000024 Nguyễn Hải     Bằng   08/06/96     KV3   5,25 5,00 3,75 14,0 T.Tuyển NV2: D520201
   16 000025 Thái Hải      Bằng   10/09/91     KV3   7,50 4,75 6,50 19,0 T.Tuyển NV1: D580201
   17 000026 Lê Thanh      Bình   28/05/94     KV2   7,50 5,50 4,25 17,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   18 000029 Nguyễn Vũ Y    Bình   06/01/89         4,00 4,75 2,25 11,0 T.Tuyển NV1: D510205
   19 000030 Trương Vũ Thái   Bình   15/12/95     KV3   6,00 5,00 5,75 17,0 T.Tuyển NV2: D520201
   20 000032 Trần Thị Trân   Châu   30/03/96     2NT   9,50 7,50 9,25 26,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   21 000033 Văn Phú      Chánh  17/03/88         5,50 4,00 2,25 12,0 T.Tuyển NV1: D580201
   22 000034 Võ Nguyễn Công   Chánh  25/02/79     2NT   3,00 3,50 4,50 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   23 000035 Ng Lê Hoàng Xuyến Chi   09/02/96     KV2   7,00 5,25 9,00 21,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   24 000037 Lê Minh      Chiến  18/10/96     2NT   3,50 3,75 4,50 12,0 T.Tuyển NV2: D520201
   25 000038 Ng Trần Khánh   Chương  08/02/94     KV3   7,00 7,50 7,50 22,0           
   26 000039 Nguyễn Hồng    Chương  30/10/85     KV3   4,25 4,00 3,25 11,5 T.Tuyển NV1: D520201
   27 000041 Phạm Thành     Công   30/10/96     2NT   8,50 6,75 5,00 20,5           
   28 000042 Nguyễn Ngọc    Có    20/07/88     2NT   4,00 4,25 5,00 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   29 000043 Nguyễn Thế     Cương  15/03/81         6,50 5,25 5,50 17,5 T.Tuyển NV1: D520114
   30 000044 Bùi Văn      Cường  03/02/93         3,75 4,25 2,75 11,0 T.Tuyển NV1: D520201
   31 000045 Dương Hữu     Cường  04/03/92     KV1   8,50 7,25 9,25 25,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   32 000046 Đậu Văn      Cường  24/09/90     KV3   4,25 3,75 4,00 12,0 T.Tuyển NV1: D580201
   33 000047 Huỳnh Quốc     Cường  08/12/88         3,50 4,00 5,00 12,5 T.Tuyển NV1: D520103
   34 000048 Huỳnh Quốc     Cường  10/10/94     KV2   5,50 5,50 4,75 16,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   35 000050 Lê Phú       Cường  21/10/95         3,75 3,50 4,75 12,0 T.Tuyển NV1: D580201
   36 000051 Nguyễn Duy Việt  Cường  30/05/96     KV2   9,75 9,50 8,50 28,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   37 000052 Nguyễn Phú     Cường  24/06/96     KV1   9,00 8,25 7,75 25,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   38 000053 Võ Hùng      Cường  11/09/85     KV2   3,25 3,00 4,00 10,5 T.Tuyển NV1: D580201
   39 000054 Đoàn Văn      Danh   05/02/91         5,25 2,75 4,25 12,5 T.Tuyển NV1: D520207
   40 000055 Lê Minh      Danh   10/07/87     2NT   4,25 5,50 2,75 12,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   41 000056 Nguyễn Thành    Danh   26/07/96     KV2   8,50 8,25 7,00 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   42 000057 Huỳnh Văn     Diên   20/03/96     KV1   4,75 4,25 2,75 12,0 T.Tuyển NV2: D580201
   43 000058 Phạm Thị      Diễm   13/10/96     2NT   7,25 6,50 5,50 19,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   44 000059 Lý Quang      Diệu   06/03/96     KV2   9,25 7,50 6,50 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   45 000060 Nguyễn Thị Thuỳ  Dung   24/01/96     KV1   9,50 7,00 7,25 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   46 000061 Lê Quang      Duy   11/03/96     2NT   7,25 5,00 6,50 19,0           
   47 000062 Nguyễn Đăng    Duy   23/03/96     KV2   5,50 5,25 3,00 14,0           
   48 000063 Nguyễn Hoàng    Duy   21/09/85     KV2   4,50 5,00 2,25 12,0 T.Tuyển NV1: D520103
   49 000064 Nguyễn Thanh    Duy   01/09/95     KV2   7,25 7,00 7,00 21,5           
   50 000065 Trương Phạm Khánh Duy   08/01/93     KV2   6,25 5,25 5,50 17,0           
   51 000066 Đinh Hà Thùy    Duyên  20/05/96     KV3   7,00 4,00 5,75 17,0           
   52 000067 Huỳnh Thị Mỹ    Duyên  08/07/96     2NT   9,25 7,25 8,00 24,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   53 000068 Lưu Mỹ       Duyên  28/11/96     KV2   9,50 8,25 9,25 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   54 000071 Trịnh Thị Ngọc   Duyên  19/01/90         3,50 2,75 4,00 10,5 T.Tuyển NV1: D580201
   55 000072 Đỗ Hoài      Dư    09/09/96     2NT   8,75 7,25 6,50 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   56 000073 Đặng Thái     Dương  13/10/96     2NT   7,50 6,00 5,50 19,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   57 000074 Lê Minh      Dương  24/07/87     2NT   5,50 6,25 4,00 16,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   58 000076 Phạm Hữu Hải    Dương  29/01/95     KV2   6,50 7,50 5,50 19,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   59 000077 Vũ Đại       Dương  02/06/92         7,25 4,25 4,75 16,5 T.Tuyển NV2: D520201
   60 000078 Nguyễn Tiến    Dũng   22/02/85         4,75 4,25 2,25 11,5 T.Tuyển NV1: D520207
   61 000079 Phạm Quốc     Dũng   22/10/74         3,50 3,75 3,00 10,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   62 000081 Nguyễn Phúc    Đăng   23/03/96     2NT   8,00 7,00 6,50 21,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   63 000082 Đoàn Tường Chánh  Đại   11/11/96     KV2   7,50 7,25 7,50 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   64 000083 Trần Phương    Đại    / /82     2NT   5,50 3,25 4,50 13,5           
   65 000084 Đỗ Văn       Đạo   09/07/89         3,75 5,50 3,25 12,5 T.Tuyển NV1: D520201
   66 000085 Lê Minh      Đạt   24/10/96     KV2   9,50 8,50 9,25 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   67 000086 Mai Tấn      Đạt   20/08/84         3,00 4,50 2,75 10,5 T.Tuyển NV1: D580201
   68 000087 Ng Trương Phát   Đạt   04/09/96     2NT   6,50 6,25 8,50 21,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   69 000088 Nguyễn Ngọc Tấn  Đạt   19/04/96     2NT   8,75 6,50 7,25 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   70 000089 Nguyễn Quốc    Đạt   06/01/96     2NT   7,50 5,25 6,50 19,5 T.Tuyển NV2: D520216
   71 000090 Nguyễn Tấn     Đạt   20/10/92         3,75 4,75 3,00 11,5 T.Tuyển NV1: D520103
   72 000091 Trần Thành     Đạt   08/09/90         9,00 6,50 4,50 20,0 T.Tuyển NV1: D580201
   73 000092 Trịnh Minh     Điền   11/03/83         7,25 6,50 5,75 19,5 T.Tuyển NV1: D520216
   74 000093 Nhan Thiên     Định   18/03/96     KV2   8,00 6,50 6,00 20,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   75 000094 Lê Huỳnh      Đức   24/05/96     KV2   8,25 7,50 7,00 23,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   76 000095 Nguyễn Tấn     Đức   01/01/89         6,75 7,50 9,25 23,5 T.Tuyển NV1: D520114
   77 000096 Trần Minh     Đức   20/01/92     KV3   6,25 5,50 3,75 15,5 T.Tuyển NV1: D580201
   78 000097 Ng Huỳnh Thị Cẩm  Giang  26/11/95     KV2   5,75 6,00 6,00 18,0           
   79 000098 Trần Ngọc     Giang  18/10/89 06        3,50 2,25 2,25 8,0           
   80 000099 Trần Vũ Trường   Giang  14/11/96     KV2   4,50 3,75 2,25 10,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   81 000100 Phạm Công     Giải   30/11/76     KV3   7,00 5,75 5,75 18,5 T.Tuyển NV1: D520114
   82 000101 Cao Nguyên     Hân   11/01/96     KV3   5,75 6,25 6,25 18,5 T.Tuyển NV2: D520201
   83 000102 Nguyễn Yên     Hà    08/10/96     KV1   8,25 5,75 6,00 20,0           
   84 000103 Trần Thanh     Hà    29/03/96     KV3   5,50 5,50 4,25 15,5 T.Tuyển NV2: D520207
   85 000104 Đặng Quốc     Hào   26/09/92         5,75 4,00 3,25 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   86 000105 Dương Hồng     Hải   08/03/96     KV2   4,50 3,00 3,50 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   87 000106 Dương Văn     Hải   01/11/82         5,50 4,75 3,00 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   88 000107 Lê Xuân      Hải   11/11/96         5,50 2,75 5,50 14,0 T.Tuyển NV1: D580201
   89 000108 Nguyễn Đình    Hải   17/10/96     KV1   5,25 3,75 5,50 14,5 T.Tuyển NV1: D510205
   90 000109 Nguyễn Thanh    Hải   28/09/93         5,00 4,75 4,50 14,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
   91 000110 Nguyễn Thị     Hảo   21/01/94     KV3   4,75 3,00 3,50 11,5 T.Tuyển NV2: D520201
   92 000111 Trần Thanh     Hạnh   02/09/84         2,75 4,00 3,50 10,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   93 000112 Nguyễn Thị Kim   Hằng   02/04/95     KV1   6,50 5,25 2,75 14,5 T.Tuyển NV2: D520201
   94 000115 Nguyễn Công    Hậu   15/05/96     2NT   5,50 4,50 3,75 14,0 T.Tuyển NV2: D520207
   95 000116 Trà Thanh     Hậu   25/09/84     KV2   5,50 5,25 5,25 16,0 T.Tuyển NV1: D520216
   96 000117 Hà Nguyễn Phương  Hiền   09/01/96     KV1   9,25 6,75 7,75 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
   97 000118 Tô Văn       Hiền   20/06/95         6,50 4,50 3,50 14,5 T.Tuyển NV2: D520201
   98 000119 Nguyễn Chí     Hiếu   19/05/88     2NT   4,50 4,00 4,00 12,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
   99 000120 Phạm Trọng     Hiếu   12/07/93         2,75 3,25 5,00 11,0 T.Tuyển NV1: D520103
  100 000121 Trần Minh     Hiếu   11/04/94     KV2   6,75 5,50 3,75 16,0           
  101 000123 Hồ Hiếu      Hiển   16/04/96     KV2   8,75 9,00 7,75 25,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  102 000124 Phạm Như      Hiểu   19/01/90     KV3   4,75 4,00 3,50 12,5 T.Tuyển NV1: D520103
  103 000125 Trần Hữu      Hiệp   08/10/95     KV3   3,00 3,50 3,25 10,0           
  104 000126 Nguyễn Xuân    Hiệu   13/05/94         7,75 4,00 4,25 16,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  105 000127 Bùi Phù      Hoà   08/10/95     KV1   6,50 4,75 4,50 16,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  106 000128 Lê Minh      Hoàng  03/02/87         6,50 5,00 3,75 15,5 T.Tuyển NV1: D520103
  107 000129 Nguyễn Minh    Hoàng  21/03/95         7,75 5,50 7,25 20,5 T.Tuyển NV1: D580201
  108 000130 Nguyễn Minh    Hoàng  27/05/95         5,00 2,25 5,50 13,0 T.Tuyển NV1: D580201
  109 000131 Nguyễn Triệu    Hoàng  17/05/94     KV2   9,50 8,50 5,75 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  110 000132 Trần Huy      Hoàng  28/01/93         4,25 4,00 3,75 12,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  111 000133 Trần Thanh     Hoàng  06/06/96     2NT   3,50 4,00 4,00 11,5 T.Tuyển NV2: D520207
  112 000134 Trần Vũ      Hoàng  22/10/78         8,25 5,00 3,25 16,5 T.Tuyển NV1: D580201
  113 000135 Võ Xuân      Hoàng  28/01/93         4,25 5,00 3,00 12,5           
  114 000136 Lý Kim       Hòa   26/11/83     KV2   4,75 4,75 3,00 12,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  115 000137 Phạm Bình     Hòa   12/02/88     KV1   7,00 6,00 8,25 21,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  116 000138 Trần Anh      Hòa   11/10/89         4,00 3,25 3,50 11,0 T.Tuyển NV1: D580201
  117 000139 Đặng Lê Mỹ     Hồng   22/07/92         5,25 5,50 2,75 13,5           
  118 000142 Mai Quốc      Huy   01/07/95     KV1   3,75 5,25 2,00 11,0           
  119 000144 Nguyễn Hoàng Gia  Huy   15/07/96     KV2   8,50 5,50 6,75 21,0 T.Tuyển NV2: D520207
  120 000145 Nguyễn Quách    Huy   06/12/96     KV1   9,25 6,75 6,00 22,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  121 000146 Nguyễn Thanh    Huy   28/06/92         4,00 4,50 4,50 13,0 T.Tuyển NV1: D520114
  122 000147 Nguyễn Thành    Huy   12/09/81         5,50 3,25 2,75 11,5 T.Tuyển NV1: D520201
  123 000148 Trần Tuấn     Huy   04/12/96     KV3   5,50 3,75 3,00 12,5 T.Tuyển NV1: D580201
  124 000149 Võ Quang      Huy   09/10/91     KV2   5,00 3,50 3,25 12,0 T.Tuyển NV1: D510205
  125 000150 Bùi Thị Minh    Huyền  16/06/95     KV1   8,50 4,75 4,00 17,5           
  126 000151 Đỗ Trần Trúc    Huyền  30/03/94     KV2   4,00 3,50 3,75 11,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  127 000154 Lê Mạc Trần    Huỳnh  27/02/92     KV2   5,00 3,00 3,00 11,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  128 000155 Bùi Gia      Hưng   11/11/90         5,50 5,00 5,25 16,0 T.Tuyển NV1: D520114
  129 000156 Lê Thị Sông    Hương  12/06/84     KV3   5,50 4,75 4,50 15,0 T.Tuyển NV1: D520201
  130 000157 Mã Trần Trúc    Hương  16/07/96     2NT   5,50 6,50 6,25 18,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  131 000159 Nguyễn Thị Thanh  Hương  19/10/92     KV2   4,50 3,50 5,50 13,5 T.Tuyển NV1: D520201
  132 000160 Trần Phạm Xuân   Hương  30/01/94     KV2   8,50 5,50 5,50 19,5           
  133 000162 Từ Kim       Hường  09/10/96     2NT   5,75 3,50 5,00 14,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  134 000163 Nguyễn Ngọc    Hùng   02/08/74         5,25 3,00 3,75 12,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  135 000164 Phạm Văn      Hùng   12/02/81         2,25 3,50 4,25 10,0           
  136 000165 Thẩm Lê      Hùng   26/09/92     KV1   8,75 4,25 4,25 17,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  137 000166 Trần Văn      Hùng   20/10/89     KV3   7,25 4,00 2,75 14,0 T.Tuyển NV1: D580201
  138 000167 Trần Duy      Kha   18/06/93     KV3   6,25 5,50 4,75 16,5           
  139 000168 Nguyễn Hoàng    Khang  17/10/96         5,75 5,00 3,25 14,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  140 000169 Huỳnh Th Nguyệt  Khanh  12/08/96     KV3   8,50 6,25 4,25 19,0           
  141 000170 Lê Nguyễn Kiều   Khanh  15/11/96     KV2   7,25 5,50 5,75 18,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  142 000171 Bùi Duy      Khánh  20/11/91         5,75 5,00 3,00 14,0 T.Tuyển NV1: D510205
  143 000172 Hà Duy       Khánh  14/06/91         3,25 4,50 3,25 11,0 T.Tuyển NV1: D580201
  144 000173 Phạm Hoàng     Khánh  14/10/96     KV2   9,50 8,25 6,75 24,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  145 000174 Trương Quốc    Khánh  12/04/96     KV1   9,75 7,50 7,75 25,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  146 000176 Phan Văn      Khải   15/01/95     KV1   8,00 5,50 6,50 20,0           
  147 000177 Lê Anh       Khoa   28/01/95     KV2   6,50 5,75 4,50 17,0           
  148 000178 Lê Khắc      Khoa   18/12/84         6,50 3,75 6,00 16,5 T.Tuyển NV1: D580201
  149 000179 Lê Nhật      Khoa   15/12/96     KV1   9,25 5,75 8,00 23,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  150 000181 Trần Công     Khoa   04/05/92     KV1   2,25 5,00 4,50 12,0           
  151 000182 Võ Trần Đăng    Khoa   31/08/95     KV2   7,00 6,25 5,50 19,0 T.Tuyển NV1: D520103
  152 000183 Huỳnh Việt     Khởi   24/02/90         2,75 2,25 2,75 8,0           
  153 000184 Lê Lương Huy    Khương  29/01/78     2NT   5,50 4,50 2,00 12,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  154 000185 Đinh Trung     Kiên   12/11/96     KV3   3,75 4,50 4,00 12,5           
  155 000187 Trương Bảo     Kiên   16/04/79     KV3   5,25 3,75 2,50 11,5 T.Tuyển NV1: D520201
  156 000188 Đinh Thị Ngọc   Kiều   11/03/96     KV2   6,50 5,75 5,50 18,0           
  157 000189 Nguyễn Thị Anh   Kiều   16/02/96     KV1   2,75 4,25 4,75 12,0           
  158 000190 Trịnh Thị Diễm   Kiều   18/07/89     2NT   6,25 6,25 5,00 17,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  159 000191 Diệp Anh      Kiệt   03/12/96     KV3   6,50 5,00 4,75 16,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  160 000192 Lê Tuấn      Kiệt   29/08/96     KV1   7,50 4,75 3,50 16,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  161 000193 Nguyễn Trang Dân  Kiệt   15/08/96     KV2   8,75 5,50 5,50 20,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  162 000194 Nguyễn Tuấn    Kiệt   12/04/96     KV1   4,50 5,75 5,00 15,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  163 000195 Phạm Anh      Kiệt   21/03/96     KV3   7,75 4,00 3,25 15,0           
  164 000196 Nguyễn Phan Mỹ   Kim   19/10/96     KV2   9,50 9,00 8,50 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  165 000197 Nguyễn Thanh    Lâm   19/10/91     KV2   3,25 5,00 4,75 13,0 T.Tuyển NV1: D580201
  166 000199 Phạm Đăng     Lâm   14/05/85     KV3   4,25 3,75 3,75 12,0           
  167 000200 Huỳnh Ngọc     Lãm   16/02/93     KV3   6,75 5,50 5,00 17,5 T.Tuyển NV1: D520103
  168 000201 Nguyễn Triết    Lãm   04/11/94     KV2   4,75 4,75 3,00 12,5           
  169 000202 Tống Đình     Lắm   26/10/92     KV3   4,25 3,25 6,00 13,5 T.Tuyển NV1: D580201
  170 000203 Nguyễn Đạt     Liêm   24/02/93     2NT   9,25 8,50 9,00 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  171 000204 Lê Hoàng ái    Liên   25/10/96     KV2   9,75 8,25 9,00 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  172 000205 Phạm Đình     Liên   12/04/96     KV1   7,25 6,00 8,00 21,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  173 000206 Nguyễn Thị Ngọc  Liễu   17/10/96     KV1   8,25 7,00 5,50 21,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  174 000207 Huỳnh Tạ Hải    Linh   16/07/95     KV2   9,00 5,50 3,00 17,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  175 000209 Võ Nguyễn Hoài   Linh   09/04/95     KV3   6,50 5,25 4,00 16,0 T.Tuyển NV2: D520114
  176 000210 Dương Hoàng    Long   23/03/88         3,00 4,00 3,75 11,0 T.Tuyển NV1: D520201
  177 000211 Nguyễn Bảo     Long   11/01/78         6,25 5,25 5,25 17,0 T.Tuyển NV1: D520207
  178 000213 Nguyễn Hoàng    Long   15/10/94     KV2   7,00 5,25 6,00 18,5           
  179 000214 Nguyễn Tiến    Long   25/03/96     2NT   9,25 7,50 8,25 25,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  180 000216 Vương Văn     Long   01/04/86     2NT   5,75 4,50 4,50 15,0           
  181 000217 Nguyễn Phước    Lộc   29/03/95     2NT   8,00 6,75 5,50 20,5 T.Tuyển NV2: D520216
  182 000218 Nguyễn Tấn Hoàng  Lộc   20/08/96     KV1   6,50 5,00 3,00 14,5 T.Tuyển NV2: D520207
  183 000219 Trần Phước     Lộc   06/04/89     KV3   5,00 4,50 4,00 13,5 T.Tuyển NV1: D520201
  184 000220 Trương Hữu     Lộc    / /82     KV3   3,75 2,25 4,25 10,5 T.Tuyển NV1: D580201
  185 000221 Viên Đức      Lợi   06/10/90         3,00 5,50 4,25 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  186 000222 Ngô Bá Khả     Luân   02/02/96     KV1   7,50 5,50 5,00 18,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  187 000224 Trương       Luận   13/06/88     KV3   6,25 5,75 5,50 17,5 T.Tuyển NV1: D580201
  188 000225 Cái Quốc      Luật   25/01/92         2,00 4,25 2,50 9,0           
  189 000226 Phan Trọng     Luật   05/12/84         7,50 3,50 4,50 15,5 T.Tuyển NV1: D580201
  190 000227 Phạm Mai Gia    Luật   25/08/96     KV3   9,00 7,00 5,50 21,5           
  191 000228 Nguyễn Thị Mỹ   Luyến  08/10/95     KV1   7,25 4,75 5,25 17,5           
  192 000229 Đặng Văn      Lưng   10/09/92         4,00 3,25 3,25 10,5 T.Tuyển NV1: D520114
  193 000230 Nguyễn Quốc    Lượng   / /96     KV2   8,50 7,00 6,75 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  194 000231 Lê Tấn       Lực   28/08/96     KV1   6,50 5,00 5,50 17,0 T.Tuyển NV2: D520216
  195 000232 Hồ Hương      Ly    06/01/96     KV1   7,50 5,75 6,00 19,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  196 000233 Huỳnh Đức     Mai   20/04/96     KV1   4,00 3,75 4,00 12,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  197 000234 Nguyễn Thị Tuyết  Mai   12/04/89         6,50 4,75 3,25 14,5 T.Tuyển NV2: D520207
  198 000235 Võ Minh      Mẫn    / /96     2NT   8,50 5,00 6,75 20,5 T.Tuyển NV2: D520216
  199 000236 Vương Thông    Mẫn   02/03/96     KV1   9,50 9,00 8,50 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  200 000237 Đặng Khánh Quang  Minh   01/04/96         7,50 6,50 6,00 20,0 T.Tuyển NV2: D580201
  201 000238 Lâm Nguyễn Hoàng  Minh   09/02/92     KV3   3,75 5,00 3,50 12,5 T.Tuyển NV1: D520201
  202 000239 Trần Anh      Minh   20/10/96     KV3   8,50 7,00 6,75 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  203 000240 Huỳnh Thảo     My    25/02/96     2NT   6,75 6,75 5,75 19,5           
  204 000241 Phan Thảo     My    25/04/95     KV2   8,25 5,75 6,00 20,0 T.Tuyển NV2: D520201
  205 000242 Trần Hà      My    20/02/96     2NT   9,75 5,00 7,00 22,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  206 000243 Bùi Minh      Nam   12/11/88         6,50 5,50 4,50 16,5 T.Tuyển NV2: D580201
  207 000244 Lê Quốc      Nam   30/03/85     2NT   8,00 7,25 9,00 24,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  208 000246 Nguyễn Hoàng    Nam   11/11/94     KV2   5,75 5,00 4,50 15,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  209 000247 Nguyễn Hoàng Gia  Nam   11/09/96     2NT   9,75 8,00 9,00 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  210 000248 Nguyễn Thị Thu   Nga   28/06/91         5,50 3,75 5,75 15,0 T.Tuyển NV1: D580201
  211 000250 Phạm Thị Thanh   Nga   24/09/96     KV1   9,75 8,50 9,50 28,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  212 000251 Phạm Thúy     Nga   13/01/96     KV2   7,75 6,25 5,00 19,0 T.Tuyển NV2: D520201
  213 000252 Nguyễn Thị Kim   Ngân   16/10/94     KV3   8,75 8,25 8,25 25,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  214 000253 Trần Thị Thu    Ngân   23/11/96     KV2   9,50 9,00 8,75 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  215 000254 Bùi Hồng      Nghĩa  09/07/96     KV1   8,25 6,25 6,25 21,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  216 000255 Ngô Trọng     Nghĩa  10/11/95     KV1   5,00 5,00 5,50 15,5 T.Tuyển NV2: D520201
  217 000256 Nguyễn Hữu     Nghĩa  11/05/92         4,00 3,75 4,00 12,0 T.Tuyển NV1: D520201
  218 000257 Võ Hữu       Nghị   29/05/95         4,00 3,00 4,00 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  219 000258 Giang Cẩm     Ngoan  14/02/96     KV1   6,50 4,50 4,75 16,0 T.Tuyển NV2: D580201
  220 000260 Nguyễn Thùy Bảo  Ngọc   09/04/95     KV1   7,75 6,75 5,50 20,0           
  221 000261 Phạm Hồng     Ngọc   30/06/95     2NT   5,50 5,00 4,50 15,0           
  222 000262 Trần Song     Ngọc   01/01/89     KV3   6,50 4,75 3,75 15,0 T.Tuyển NV1: D520103
  223 000263 Trần Uyên Bảo   Ngọc   02/02/95     KV2   9,25 5,00 8,00 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  224 000264 Lê Khôi      Nguyên  06/01/95     2NT   6,75 5,25 6,50 18,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  225 000265 Lê Trọng      Nguyên  04/04/90         4,75 2,75 4,75 12,5 T.Tuyển NV1: D520201
  226 000266 Ngô Chánh     Nguyên  19/10/92         9,50 7,50 9,00 26,0 T.Tuyển NV1: D520103
  227 000267 Nguyễn Ngọc    Nguyên  13/11/91         3,25 3,25 2,50 9,0           
  228 000268 Phạm Đỗ Hoàng   Nguyên  16/02/82     KV3   6,00 6,25 4,25 16,5           
  229 000270 Võ Thế       Nguyên  28/07/95     KV2   5,00 4,50 5,00 14,5           
  230 000271 Mai Công      Nhân   22/08/92     KV2   4,75 3,50 3,25 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  231 000274 Nguyễn Thành    Nhân   02/10/85     KV3   5,00 4,25 3,25 12,5 T.Tuyển NV1: D580201
  232 000275 Lê Ngọc Tuấn    Nhã   12/11/96     KV2   9,50 7,50 4,00 21,0           
  233 000276 Nguyễn Trần Thanh Nhã   17/08/96     KV3   6,50 4,00 5,50 16,0 T.Tuyển NV2: D520201
  234 000277 Ngô Minh      Nhật   07/03/90         2,00 4,50 4,25 11,0 T.Tuyển NV1: D510205
  235 000278 Nguyễn Minh    Nhật   28/01/95     KV2   7,50 5,50 6,00 19,0 T.Tuyển NV1: D520201
  236 000279 Ngô Thị Thảo    Nhi   01/11/94     KV1   6,50 5,50 3,75 16,0           
  237 000280 Nguyễn Đình Yến  Nhi   24/03/96     2NT   9,25 7,75 8,50 25,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  238 000282 Phan Thanh     Nhi   10/05/96     2NT   9,25 8,50 8,50 26,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  239 000283 Lê Ngọc Tuấn    Nhu   05/09/93     KV2   9,25 8,25 8,75 26,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  240 000284 Nguyễn Thị Hồng  Nhung  21/09/96     2NT   9,75 8,50 8,50 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  241 000286 Lê Quỳnh      Như   03/06/96     KV3   9,00 6,75 6,50 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  242 000287 Trần Nguyễn Quỳnh Như   15/04/96     KV3   9,00 7,75 6,50 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  243 000288 Nguyễn Minh    Nhựt   18/11/91         5,50 5,00 5,75 16,5 T.Tuyển NV1: D580201
  244 000289 Lê So       Ny    06/02/94     KV3   4,50 5,75 3,75 14,0 T.Tuyển NV1: D520216
  245 000290 Bùi Thế      Phát   08/11/87         2,75 5,50 2,75 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  246 000291 Tiêu Thành     Phát   16/05/95     KV1   9,75 8,25 8,25 26,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  247 000292 Bùi Thái      Phong  01/03/92         5,25 5,25 4,50 15,0 T.Tuyển NV1: D520207
  248 000293 Đái Thanh     Phong  05/03/80     2NT   5,00 3,50 5,25 14,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  249 000294 Nguyễn Thanh    Phong  13/07/96     KV2   2,00 3,25 3,00 8,5           
  250 000295 Trần Thanh     Phong  17/03/92     KV3   3,00 3,75 4,25 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  251 000296 Trần Thanh     Phong  27/06/96     KV3   5,50 6,00 6,00 17,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  252 000297 Hồ Viết      Phương  20/12/77         8,25 6,50 5,00 20,0 T.Tuyển NV1: D520114
  253 000298 Nguyễn Hoàng Hà  Phương  26/03/96     KV2   9,25 9,00 9,25 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  254 000299 Nguyễn Minh    Phương  30/11/88     KV3   3,00 4,00 2,25 9,5           
  255 000300 Nguyễn Văn Hạnh  Phương  22/09/92     KV3   3,50 3,25 4,00 11,0 T.Tuyển NV1: D520216
  256 000302 Trần Mỹ      Phương  10/02/96     KV1   9,25 9,00 9,00 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  257 000303 Huỳnh Tấn     Phước  05/04/92     KV3   3,50 4,75 3,50 12,0 T.Tuyển NV1: D520216
  258 000304 Nguyễn Gia     Phước  19/12/96     KV3   5,75 3,75 4,50 14,0           
  259 000305 Nguyễn Thị Thanh  Phượng  10/02/90     KV3   3,00 3,75 5,00 12,0 T.Tuyển NV2: D580201
  260 000306 Tôn Văn      Phú    / /95     KV1   3,50 3,50 3,50 10,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  261 000307 Lê Nguyễn Hồng   Phúc   01/05/95     2NT   8,00 5,75 5,00 19,0           
  262 000308 Lê Phước      Phúc   02/09/95     KV2   6,50 5,75 5,00 17,5           
  263 000309 Nguyễn Thị Ngọc  Phúc   24/08/92     KV3   5,25 5,75 5,00 16,0 T.Tuyển NV1: D520216
  264 000312 Trịnh Hữu     Phúc   15/03/96     KV2   8,25 8,50 6,25 23,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  265 000313 Võ Giáp      Phúc   23/12/87     KV2   9,00 5,50 5,25 20,0           
  266 000314 Huỳnh Phi     Phụng  12/04/95     KV2   6,75 6,00 4,25 17,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  267 000315 Nguyễn Hà Minh   Quan   07/02/96     2NT   9,25 8,75 8,75 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  268 000316 Nguyễn Minh    Quang  21/04/96     KV3   6,50 4,25 3,25 14,0 T.Tuyển NV2: D520201
  269 000317 Nguyễn Vĩnh    Quang  22/03/96     KV3   9,00 7,50 7,50 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  270 000318 Bùi Hoàng     Quân   23/09/96     KV2   8,25 6,50 6,00 21,0           
  271 000319 Lâm Minh      Quân   20/05/95     KV2   6,50 3,50 4,75 15,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  272 000320 Lê Võ Minh     Quân   28/07/96     2NT   6,00 4,50 5,00 15,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  273 000321 Ngô Tường     Quân   11/02/85     KV3   7,25 4,75 5,75 18,0           
  274 000322 Nguyễn Cường    Quốc   16/11/96     KV2   7,00 8,50 4,50 20,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  275 000323 Trần Lê      Quốc   23/06/95     KV1   3,75 3,75 5,00 12,5           
  276 000324 Trần Văn      Quốc   04/09/96     KV3   6,25 4,75 4,25 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  277 000325 Trần Tú      Quyên  06/01/96     KV1   5,75 4,75 2,50 13,0 T.Tuyển NV2: D520201
  278 000327 Đào Ngọc Xuân   Quỳnh  04/12/96     KV2   7,00 6,75 4,25 18,0 T.Tuyển NV2: D520216
  279 000328 Nguyễn Thanh    San   16/04/73         6,00 4,00 3,50 13,5           
  280 000330 Phạm Ngọc     Sinh   06/09/87         3,50 4,25 3,25 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  281 000331 Phạm Bảo      Sơn   28/08/96     2NT   6,25 6,50 6,00 19,0           
  282 000332 Phạm Trần Anh   Sơn   10/01/95     KV3   9,00 8,00 6,25 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  283 000333 Trương Hoàng    Sơn   11/01/69         2,75 3,50 2,00 8,5           
  284 000334 Lê Thị Đại     Tài   27/07/96     2NT   7,25 7,00 5,50 20,0 T.Tuyển NV2: D520201
  285 000335 Phan Đức      Tài   15/08/96     2NT   8,50 5,25 5,50 19,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  286 000336 Phan Minh     Tài   27/08/88         1,75 3,00 4,25 9,0           
  287 000337 Trịnh Tiến     Tài   26/03/94         8,50 5,00 5,25 19,0 T.Tuyển NV1: D580201
  288 000338 Biện Võ      Tánh   15/04/85     2NT   6,75 4,75 5,50 17,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  289 000339 Phan Trung     Tấn   23/01/91         4,75 4,00 4,50 13,5 T.Tuyển NV1: D520114
  290 000340 Nguyễn Xuân    Tập   26/01/96     2NT   9,50 7,00 7,50 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  291 000341 Nguyễn Chí     Thanh  28/07/96     KV2   6,50 4,75 4,00 15,5 T.Tuyển NV2: D520201
  292 000342 Phạm Hoàng Trung  Thanh  19/12/96     KV2   9,50 7,00 9,50 26,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  293 000343 Trần Phương    Thanh  06/07/95     2NT   6,25 6,75 6,00 19,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  294 000344 Võ Hoài      Thanh  01/01/96     2NT   9,25 8,50 7,75 25,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  295 000345 Nguyễn Xuân    Thành  25/03/95     KV2   8,50 7,00 9,00 24,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  296 000347 Nguyễn Quốc    Thái   11/10/96         7,75 4,75 4,25 17,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  297 000348 Nguyễn Trọng    Thái   03/02/96     KV3   8,00 6,00 6,25 20,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  298 000349 Phạm Hồng     Thái   19/04/96     2NT   9,25 8,75 9,50 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  299 000350 Trần Hoàng     Thái   16/03/96     KV2   4,75 5,25 4,50 14,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  300 000351 Hồ Ngọc Phương   Thảo   05/11/93         3,50 4,00 5,00 12,5 T.Tuyển NV2: D520201
  301 000352 Ng Trần Phương   Thảo   15/01/96     KV2   7,00 5,25 3,50 16,0 T.Tuyển NV2: D520201
  302 000353 Nguyễn Thanh    Thảo   02/08/92         6,75 6,50 3,00 16,5 T.Tuyển NV1: D520201
  303 000354 Nguyễn Thị Minh  Thảo   26/05/96     KV2   9,00 8,00 9,25 26,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  304 000355 Trần Thạch     Thảo   02/11/91     KV3   5,00 4,25 3,25 12,5 T.Tuyển NV1: D520201
  305 000356 Võ Thị Phương   Thảo   18/10/95     KV3   6,50 8,25 6,25 21,0           
  306 000357 Võ Quang      Thạch  26/08/95         7,25 6,00 9,50 23,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  307 000358 Huỳnh Công     Thắng  02/11/78     KV2   3,25 2,75 3,50 9,5           
  308 000359 Ngô Đức      Thắng  24/01/89         5,00 4,50 3,75 13,5 T.Tuyển NV2: D580201
  309 000360 Nguyễn Quyết    Thắng  02/01/80     2NT   3,25 3,00 3,25 9,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  310 000361 Đỗ Văn       Thi   02/10/85     KV3   5,25 3,00 3,25 11,5 T.Tuyển NV1: D510205
  311 000362 Nguyễn Tiến    Thi   14/06/92     KV2   5,75 4,75 5,25 16,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  312 000363 Phan Dương     Thiên  03/08/94     2NT   3,00 2,75 4,50 10,5 T.Tuyển NV2: D520207
  313 000365 Lê Thanh      Thiện  08/08/95     KV3   6,00 5,00 3,25 14,5           
  314 000366 Nguyễn Minh    Thiện  26/11/96     KV2   6,50 5,00 4,25 16,0 T.Tuyển NV2: D520201
  315 000367 Trần Thái     Thiện  07/11/95     KV1  10,00 8,25 9,00 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  316 000369 Lê Văn       Thịnh  04/09/93         7,00 5,25 4,75 17,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  317 000370 Nguyễn Đức     Thịnh  30/03/95     KV2   3,00 3,00 4,00 10,0           
  318 000372 Nguyễn Văn     Thịnh  12/03/81     KV1   8,50 5,50 6,00 20,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  319 000374 Võ Trịnh      Thịnh  30/05/78     KV1   5,00 4,75 3,00 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  320 000375 Lê Ngọc      Thơ   09/11/95     2NT   6,50 3,75 4,50 15,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  321 000376 Lê Đức       Thọ   14/07/81         6,25 4,00 3,50 14,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  322 000377 Nguyễn Gia Bá   Thọ   20/11/95     2NT   7,50 6,75 5,75 20,0           
  323 000378 Trần Thị Cẩm    Thu   12/12/95     KV2   9,50 7,75 9,50 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  324 000379 Nguyễn Đức     Thuận  06/10/91     KV3   6,75 5,25 6,50 18,5 T.Tuyển NV1: D580201
  325 000380 Trần Gia      Thuận  21/05/96     KV3   6,50 6,50 5,00 18,0           
  326 000381 Huỳnh Minh     Thuyết  27/09/93         6,25 5,00 4,00 15,5 T.Tuyển NV1: D520103
  327 000382 Nguyễn Thị Minh  Thư   10/08/96         5,00 4,50 2,25 12,0 T.Tuyển NV2: D520201
  328 000384 Ng Châu Hoài    Thương  20/09/91         6,50 5,50 5,25 17,5           
  329 000385 Nguyễn Nhi     Thương  26/02/96     2NT   5,00 3,75 4,75 13,5           
  330 000386 Mai Thị Thanh   Thúy   01/05/96     KV2   9,50 7,50 7,50 24,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  331 000387 Dương Ngọc     Thủy   02/01/96     2NT   5,25 3,75 4,25 13,5 T.Tuyển NV2: D520103
  332 000388 Võ Thị Thu     Thủy   03/03/91         3,25 4,50 3,00 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  333 000389 Bùi Xuân      Thứ   20/08/86         3,75 3,00 3,50 10,5 T.Tuyển NV1: D520201
  334 000390 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên   22/06/96     KV2   9,50 9,00 9,50 28,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  335 000391 Lê Công      Tiến   04/10/96     KV2   9,50 9,00 9,00 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  336 000393 Trịnh Chí     Tiến   20/09/68     KV3   6,25 6,50 6,25 19,0 T.Tuyển NV1: D580201
  337 000394 Nguyễn Đức     Tín   09/02/95     2NT   9,25 6,00 6,00 21,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  338 000395 Nguyễn Trung    Tín   18/02/91     2NT   ,75 4,25 4,25 9,5 T.Tuyển NV2: D520201
  339 000396 Trần Hữu      Tín   05/09/96     KV2   7,50 8,75 5,75 22,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  340 000398 Hồ Văn       Toàn   05/05/96     2NT   8,50 7,00 6,50 22,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  341 000399 Lê Minh Bảo    Toàn   17/09/96     KV2   9,50 9,00 9,00 27,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  342 000400 Nguyễn Ngọc    Toàn   14/06/96     2NT   6,25 4,50 3,00 14,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  343 000401 Nguyễn Văn     Toàn   04/10/88         4,25 5,00 5,00 14,5 T.Tuyển NV2: D580201
  344 000402 Dương Thị Phương  Trang  12/11/96     KV2   8,75 6,00 9,25 24,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  345 000403 Nguyễn Thị Huyền  Trang  22/06/96     KV1   9,75 7,75 8,50 26,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  346 000405 Phạm Thùy     Trang  01/06/96     KV2   9,75 9,25 9,00 28,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  347 000406 Hà Huỳnh Thảo   Trâm   23/04/96         5,25 6,75 3,50 15,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  348 000408 Đỗ Trần Huyền   Trân   08/11/96     KV2   5,50 5,25 5,50 16,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  349 000409 Nguyễn Thị Ngọc  Trân   31/01/96     2NT   9,25 9,00 6,25 24,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  350 000410 Phạm Trần Bảo   Trân   09/03/96     KV2   6,75 7,50 6,50 21,0 T.Tuyển NV2: D520216
  351 000411 Nguyễn Hùng Việt  Triều  23/12/96     2NT   8,50 7,00 7,75 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  352 000413 Nguyễn Việt    Trinh  31/12/93         6,75 5,50 4,50 17,0 T.Tuyển NV2: D520114
  353 000414 Phan Nguyên Vĩnh  Trinh  26/04/95     KV2   6,50 7,25 7,00 21,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  354 000416 Cao Đức      Trí   28/04/88     KV3   3,25 3,75 5,00 12,0 T.Tuyển NV1: D510205
  355 000417 Đoàn Ngọc Minh   Trí   15/11/96     KV1   8,50 5,25 4,75 18,5 T.Tuyển NV2: D520201
  356 000418 Trần Minh     Trí   06/06/83     KV3   7,50 5,75 3,50 17,0 T.Tuyển NV1: D520216
  357 000419 Trần Minh     Trí   19/08/96     KV1   7,50 5,50 5,25 18,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  358 000421 Trương Thành    Trị   12/02/94     KV2   6,50 4,50 5,00 16,0           
  359 000422 Huỳnh Ngọc     Trọng  15/01/96     2NT   6,00 5,00 5,00 16,0 T.Tuyển NV2: D520207
  360 000423 Trần Hữu      Trọng  11/05/84     KV1   6,25 5,50 8,75 20,5           
  361 000424 Nguyễn Đạt Bửu   Trung  20/01/94         5,50 4,25 2,50 12,5 T.Tuyển NV1: D520201
  362 000425 Nguyễn Hoài    Trung  10/01/96     KV2   7,75 6,00 4,00 18,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  363 000426 Nguyễn Hồ Thanh  Trung  03/05/82         7,50 6,00 5,00 18,5 T.Tuyển NV1: D580201
  364 000427 Nguyễn Quốc    Trung  01/01/79     KV3   3,50 5,50 3,75 13,0 T.Tuyển NV1: D520103
  365 000428 Tạ Thúc Quốc    Trung  29/12/94     KV2   8,00 7,75 6,75 22,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  366 000429 Trần Minh     Trung  10/11/92         5,25 5,25 6,00 16,5 T.Tuyển NV1: D580201
  367 000430 Nguyễn Thanh    Truyền  22/02/94         9,25 4,50 4,50 18,5 T.Tuyển NV2: D520201
  368 000431 Nguyễn Nhật    Trường  11/12/95     KV1   4,00 4,00 3,75 12,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  369 000432 Trình Quốc     Trường  28/03/82     KV3   2,50 2,75 2,50 8,0           
  370 000433 Nguyễn Kiến    Trúc   31/03/91     KV2   5,50 3,75 3,50 13,0 T.Tuyển NV1: D520201
  371 000434 Trang Thị Thanh  Trúc   30/09/96         3,50 3,50 6,00 13,0 T.Tuyển NV2: D520114
  372 000435 Lê Huỳnh Trung   Trực   09/08/95     KV2   7,50 5,25 4,75 17,5 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  373 000437 Lê Anh       Tuấn   05/09/96     KV3   6,75 7,00 5,50 19,5 T.Tuyển NV1: D520103
  374 000438 Lê Quốc      Tuấn   09/10/91 06        3,25 4,25 4,50 12,0 T.Tuyển NV1: D510205
  375 000439 Nguyễn Hoàng    Tuấn   06/12/92     KV2   5,00 2,50 3,50 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  376 000440 Trần Võ Quốc    Tuấn   07/10/88     2NT   5,25 5,00 2,50 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  377 000441 Võ Thanh      Tuấn   10/07/90     KV3   6,25 6,75 4,25 17,5 T.Tuyển NV1: D520103
  378 000442 Vũ Đức       Tuấn   30/09/94     KV2   9,50 3,25 3,00 16,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  379 000443 Nguyễn Thanh    Tuyên  12/01/91         7,00 3,50 4,00 14,5 T.Tuyển NV1: D510205
  380 000445 Nguyễn Văn     Tuyển  29/06/96     2NT   9,25 8,50 9,25 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  381 000447 Đinh Xuân     Tùng   26/03/96     KV1   8,50 6,50 7,00 22,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  382 000449 Nguyễn Tiến    Tùng   28/09/90     2NT   5,75 4,25 6,75 17,0 T.Tuyển NV1: D520216
  383 000450 Hồ Thị Đỗ     Uyên   08/08/96         6,50 3,50 7,00 17,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  384 000451 Ng Hoàng Phương  Uyên   18/02/96     KV2   9,25 7,00 7,25 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  385 000452 Trần Lê Cao    Văn   21/09/95     KV1   5,50 4,25 2,75 12,5 T.Tuyển NV1: D510205
  386 000453 Đặng Lê Mỹ     Vân   27/12/94         3,25 3,00 4,00 10,5           
  387 000454 Huỳnh Lý Minh   Vi    20/10/94     2NT   6,75 3,50 7,75 18,0 T.Tuyển NV2: D520103
  388 000455 Nguyễn Nhật Hạ   Vi    30/07/96     KV2  10,00 9,75 10,00 30,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  389 000456 Phạm Huỳnh Khánh  Vi    08/12/96     KV3   7,25 7,25 9,00 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  390 000457 Phạm Lê Tường   Vi    12/11/96     KV2   8,50 6,25 5,50 20,5           
  391 000458 Lê Quốc      Việt   19/09/96     KV2   5,00 4,00 4,25 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  392 000459 Nguyễn Quốc    Việt   24/06/91         3,00 4,00 3,00 10,0           
  393 000460 Phạm Lý      Việt   03/10/88     KV1   6,50 5,25 5,00 17,0 T.Tuyển NV2: D520114
  394 000461 Thái Quốc     Việt   31/01/94     KV2   8,25 8,75 6,25 23,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  395 000462 Trịnh Quang    Vinh   24/04/86     2NT   2,50 2,75 3,75 9,0           
  396 000463 Lê Tuấn      Vũ    04/09/92         6,00 4,25 5,00 15,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  397 000464 Nguyễn Thành    Vũ    09/02/83         3,50 4,00 3,50 11,0 T.Tuyển NV1: D520216
  398 000465 Trần Tuấn     Vũ    21/12/93         5,50 3,75 5,00 14,5 T.Tuyển NV1: D520201
  399 000466 Đặng Trần Khánh  Vy    28/06/94     KV2   5,50 3,50 3,75 13,0 T.Tuyển NV2: D520207
  400 000467 Đặng Trương Thúy  Vy    18/11/96     KV2  10,00 9,00 7,50 26,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  401 000469 Nguyễn Mạnh Tường Vy    01/08/96     KV2   6,25 7,50 7,25 21,0 T.Tuyển NV2:D44(HTD)
  402 000471 Nguyễn Thị Trang  Vy    09/09/96     KV2   9,75 9,00 9,50 28,5 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  403 000472 Trịnh Ngọc Tường  Vy    15/08/96     KV2   9,75 8,25 9,00 27,0 T.Tuyển NV1:T44(HTD)
  404 000473 Nguyễn Khánh    Băng   11/06/81     2NT   3,00 6,00 4,00 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  405 000475 Lộ Quốc      Bảo   20/11/95     KV1   5,25 5,50 2,75 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  406 000476 Nguyễn Thành    Công   11/08/78     2NT   4,25 4,00 4,25 12,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  407 000477 Lê Hoàng Trọng   Danh   22/10/96         5,75 3,25 7,25 16,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  408 000479 Nguyễn Ngọc    Gia   20/08/91         5,25 3,00 5,50 14,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  409 000480 Lưu Phước     Hiếu   01/06/75     KV3   6,25 3,75 4,25 14,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  410 000481 Lâm Thành     Hiệp   22/08/90         7,75 4,50 3,75 16,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  411 000482 Nguyễn Hòa     Hiệp   02/11/87     2NT   3,75 4,50 2,75 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  412 000483 Đỗ Văn       Hưng   23/05/85     2NT   5,50 3,25 4,00 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  413 000485 Nguyễn Duy     Khoa   10/09/85     2NT   4,50 5,00 4,25 14,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  414 000486 Trịnh Anh     Khoa   07/10/90         4,25 4,00 3,25 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  415 000488 Lê Nhật      Lâm   10/12/94     KV1   5,00 4,00 4,00 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  416 000489 Nguyễn Văn     Lành   15/06/75         1,75 4,00 3,25 9,0           
  417 000490 Nguyễn Huỳnh    Long   26/01/91         4,50 4,25 4,75 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  418 000491 Nguyễn Thành    Lợi   15/12/88         3,00 3,50 3,00 9,5           
  419 000492 Nguyễn Thành    Luân   06/05/90         5,75 5,25 3,25 14,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  420 000493 Huỳnh Thị Tuyết  Mai   09/09/91     KV2   3,50 4,00 3,50 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  421 000495 Trần Thị Kim    Ngân   18/02/91         3,75 4,25 4,75 13,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  422 000496 Huỳnh Thị Kim   Ngọc   23/07/91     KV2   4,75 5,50 3,25 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  423 000499 Trần Quỳnh     Phúc   23/12/93     KV2   7,50 3,00 4,00 14,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  424 000500 Đỗ Thanh      Quan   19/09/90     2NT   5,25 3,25 2,75 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  425 000501 Đỗ Thanh      Quang  23/09/79         2,75 5,25 3,00 11,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  426 000502 Nguyễn Hoàng    Quân   20/02/91     KV3   5,50 5,25 3,50 14,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  427 000503 Trần        Quân   22/12/94         3,00 4,75 3,50 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  428 000504 Nguyễn Thanh    Tân   07/01/88     2NT   6,25 5,50 4,75 16,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  429 000505 Nguyễn Kiều Hoàn  Thanh  23/08/95         3,50 4,50 3,50 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  430 000509 Kiều Thị Diễm   Trang  09/09/89     2NT   3,50 4,25 2,75 10,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  431 000511 Nguyễn Công    Trí   22/07/87     2NT   5,00 5,00 3,25 13,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  432 000512 Lâm Văn      Tuấn   05/02/81         5,50 6,25 3,00 15,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  433 000513 Vũ Lý Anh     Tuấn   30/10/88         4,75 2,25 3,00 10,0           
  434 000514 Trương Khai    Tuyền  02/06/91         5,00 5,50 4,50 15,0 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  435 000515 Phan Huy      Tùng   21/05/80     KV2   4,00 3,50 3,75 11,5 T.Tuyển NV1:D44(HTD)
  436 000518 Thái Quốc     Vương  06/05/81     KV2   2,50 2,50 3,00 8,0           
  437 041002 Ngô Trần      Chinh  20/09/86     KV2   2,50 5,50 6,75 15,0 T.Tuyển NV1: D520201
  438 041004 Trần Anh      Đào   10/02/82     KV2   4,50 6,50 6,50 17,5 T.Tuyển NV1: D520201
  439 041005 Nguyễn Thành    Đô    14/07/87     KV2   3,00 5,75 5,00 14,0 T.Tuyển NV1: D520201
  440 041006 Thái Đình     Hà    07/06/95     2NT   4,00 6,25 5,00 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  441 041009 Nguyễn Duy     Hòa   09/02/80     KV2   4,00 6,00 6,75 17,0 T.Tuyển NV1: D520201
  442 041010 Đào Duy Ngọc    Huệ   28/05/81     2NT   3,75 4,75 6,00 14,5 T.Tuyển NV1: D520201
  443 041011 Cao Thành     Huy   29/10/89     KV2   2,75 7,00 6,75 16,5 T.Tuyển NV1: D520201
  444 041012 Kiều Xuân     Huy   26/02/88     KV2   4,50 5,00 6,00 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  445 041013 Mai Xuân      Huy   26/08/84     KV2   3,75 5,75 5,75 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  446 041014 Nguyễn Trọng    Huy   15/11/85     KV2   4,00 6,00 6,25 16,5 T.Tuyển NV1: D520201
  447 041016 Đào Đức      Khiêm  23/03/88     KV2   4,00 6,00 6,00 16,0 T.Tuyển NV1: D520201
  448 041017 Hoàng Như     Kiểm   10/01/85     2NT   3,50 5,75 4,00 13,5 T.Tuyển NV1: D520201
  449 041018 Nguyễn Đình    Long   03/03/93     2NT   3,75 6,25 5,50 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  450 041019 Phan Phi      Long   15/03/81     KV2   5,00 6,00 5,00 16,0 T.Tuyển NV1: D520201
  451 041020 Nguyễn Quang    Lợi   06/03/73     KV2   2,50 6,00 5,50 14,0 T.Tuyển NV1: D520201
  452 041021 Nguyễn Anh     Minh   01/12/83     KV2   6,50 7,00 5,50 19,0 T.Tuyển NV1: D520201
  453 041022 Phạm Quang     Minh   28/08/85     KV2   4,25 7,50 5,75 17,5 T.Tuyển NV1: D520201
  454 041023 Trần Quang     Nghĩa  14/11/92     KV2   5,00 5,75 6,00 17,0 T.Tuyển NV1: D520201
  455 041024 Hoàng Quảng    Ngọc   07/05/89     KV2   2,00 6,25 6,25 14,5 T.Tuyển NV1: D520201
  456 041026 Lê Hữu       Nhân   20/02/95     KV2   3,25 6,75 5,50 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  457 041027 Bùi Khánh     Ninh    / /85     KV2   3,50 6,50 5,25 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  458 041031 Thạch       Sơn   03/04/77     KV2   5,50 6,25 5,50 17,5 T.Tuyển NV1: D520201
  459 041033 Hán Ngọc      Thanh  01/07/85     KV2   2,50 5,00 5,75 13,5 T.Tuyển NV1: D520201
  460 041034 Võ Đỗ Chí     Thanh  20/09/86     KV2   4,75 5,00 5,00 15,0 T.Tuyển NV1: D520201
  461 041035 Trương Quang    Thái   18/11/82     KV2   3,25 6,25 5,25 15,0 T.Tuyển NV1: D520201
  462 041036 Trần Đức      Thọ   15/02/76     KV2   3,25 6,25 5,50 15,0 T.Tuyển NV1: D520201
  463 041037 Nguyễn Văn     Thống  28/01/83     KV2   4,00 5,75 4,00 14,0 T.Tuyển NV1: D520201
  464 041038 Mai Lưu      Thủy   29/09/83     2NT   4,25 5,75 5,00 15,0 T.Tuyển NV1: D520201
  465 041039 Nguyễn Ngọc    Tiến   01/12/80     KV2   4,25 6,00 5,00 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  466 041041 Ngô Minh      Tuấn   09/09/93     KV2   4,75 5,75 5,00 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  467 041042 Nguyễn Hữu     Tuấn   17/05/89     KV2   4,00 5,25 4,50 14,0 T.Tuyển NV1: D520201
  468 041043 Nguyễn Ngọc    Tùng   10/04/85     KV2   4,00 6,00 5,50 15,5 T.Tuyển NV1: D520201
  469 041044 Trần Ngọc     Việt   17/01/86     KV2   4,00 5,75 6,00 16,0 T.Tuyển NV1: D520201
  470 041046 Huỳnh Nguyên    Vũ    24/06/83     KV2   3,00 5,75 5,50 14,5 T.Tuyển NV1: D520201
  471 041047 Trần Vi      Vũ    31/07/85     KV2   3,25 6,25 4,25 14,0 T.Tuyển NV1: D520201
  472 041048 Nguyễn Khánh    Duy   27/05/84     KV2   3,25 5,50 4,75 13,5 T.Tuyển NV1: D520201
  473 041049 Đặng Danh     Tuyên  01/01/80     KV2   2,50 5,50 6,25 14,5 T.Tuyển NV1: D520201
  474 041050 Lê Minh      Tường  22/12/70     KV2   3,00 5,50 5,25 14,0 T.Tuyển NV1: D520201